18.07.2018

Інформаційно-перспективна доповідь Частина 2

Інформаційно-перспективна доповідь діяльності
Ради прокурорів України
Частина 2
18 липня 2018 року
 
Внесення рекомендації про призначення
прокурорів на адміністративні посади
        
         Однією із функцій Ради прокурорів України, передбачених статтею 71 Закону України "Про прокуратуру" та пункту 4.1. Положення про Раду прокурорів України, затвердженого всеукраїнською конференцією прокурорів України 27.04.2017, є внесення рекомендацій для призначення прокурорів на адміністративні посади у випадках, передбачених законом.
         Так, відповідно до статті 39 Закону України "Про прокуратуру", пункту 17 Положення про організацію кадрової роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України №351 від 18.12.2017,  призначення прокурора на такі адміністративні посади:
         - перший заступник Генерального прокурора;
         - заступник Генерального прокурора;
         - керівник регіональної прокуратури;
         - перший заступник керівника регіональної прокуратури;
         - заступник керівника регіональної прокуратури;
         - керівник місцевої прокуратури;
здійснюється Генеральним прокурором за рекомендацією Ради прокурорів України, з урахуванням висновків Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України за результатами проведених перевірок щодо наявності або відсутності конфлікту інтересів і таємних перевірок доброчесності.
 
         Порядок надходження до Ради прокурорів України документів стосовно кандидатів на адміністративні посади, порядок розгляду Радою цих питань на засіданнях, прийняття рішень про внесення рекомендації про призначення на адміністративну посаду чи відмову у наданні такої рекомендації, а також реалізація цих рішень, окрім положень Закону України "Про прокуратуру" та Положення про Раду прокурорів України, регламентовано Положенням про організацію кадрової роботи в органах прокуратури, затвердженого наказом Генерального прокурора України №351 від 18.12.2017, а також Регламентом Ради прокурорів України, затвердженого рішенням Ради прокурорів України №53 від 12.12.2017.
 
         Так, вказаними нормативними документами визначено, що питання щодо надання рекомендації про призначення прокурора на зазначені адміністративні посади може розглядатись Радою прокурорів на підставі:
         - клопотання керівника регіональної прокуратури,
         - звернення Генерального прокурора України,
         - заяви прокурора, адресованої до Ради прокурорів України.
 
         Керівники регіональних прокуратур вносять Генеральному прокурору мотивовані клопотання щодо призначення прокурорів на вакантні адміністративні посади: першого заступника та заступника керівника регіональної прокуратури, керівника місцевої прокуратури.
         Кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України опрацьовує надіслані матеріали та надає Генеральному прокурору для погодження мотивований висновок щодо можливості (неможливості) внесення кандидатури до Ради прокурорів України для призначення на відповідну адміністративну посаду.
         Погоджений Генеральним прокурором висновок та клопотання керівника регіональної прокуратури з долученням копій особового листка, біографічної довідки та автобіографії надсилаються Генеральним прокурором до Ради прокурорів України.
         Під час внесення за власною ініціативою Генеральним прокурором подання до Ради прокурорів України про призначення прокурора на зазначені адміністративні посади, підготовку та опрацювання відповідних матеріалів забезпечує кадровий підрозділ Генеральної прокуратури України.
 
         Окрім цього, як уже зазначалось, Рада прокурорів не позбавлена можливості вносити рекомендації за власною ініціативою, на підставі заяви прокурора. Так, прокурор самостійно звертається до Ради прокурорів України із звернення щодо внесення рекомендації про призначення його на вакантну адміністративну посаду з долученням пакету відповідних документів. У таких випадках Рада самостійно отримує від структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, регіональних, місцевих прокуратур, за необхідності, інших органів, установ, підприємств, організацій, фізичних осіб додаткову інформацію та матеріли стосовно кандидата для забезпечення рівних умов усім кандидатам при вирішенні питання щодо надання рекомендації про призначення на адміністративну посаду.
 
         Інформація про вакантні та тимчасово вакантні адміністративні посади, призначення на які здійснюється за рекомендацією  Ради прокурорів України, доводиться до відома усіх прокурорів, шляхом її опублікування на сайті Ради прокурорів України.
 
         Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду, як це передбачено ст. 39 Закону України "Про прокуратуру", Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи, з урахуванням критеріїв, затверджених рішенням Ради.
         Так, 31.10.2017 на засідання Ради, у порядку реалізації гарантій прозорості і незалежності функціонування органів прокуратури, з метою забезпечення справедливого і неупередженого вирішення Радою прокурорів України питань добору високопрофесійних кадрів для призначення на найбільш відповідальні адміністративні посади, рішенням №36 затверджено критерії оцінювання прокурорів при вирішенні питань внесення рекомендації про призначення на вакантні адміністративні посади.
 
         Вказані критерії розроблені Радою прокурорів України з урахуванням пропозицій Національної академії прокуратури України, структурних підрозділів Генеральної прокуратури України, та в подальшому, з урахуванням рекомендацій експертів Ради Європи, опрацьовані науковцями.
         У вказаному рішенні висвітлено основні якості, характеристики та здібності, яким повинен відповідати прокурор на адміністративній посаді.
        
         На засідання Ради обов’язкового запрошуються кандидати на відповідні посади для проведення з ними співбесіди. Рада вправі також запрошувати на засідання керівника прокуратури, який ініціював питання про призначення прокурора на адміністративну посаду, або інших осіб.
         Кандидатам на відповідну посаду надається можливість виступити та  відповісти на запитання членів Ради.
 
          Питання, адресовані членами Ради кандидатам, спрямовані на встановлення рівня їх теоретичних знань у галузі права, уміння практичного застосування норм чинного законодавства, володіння інформацією стосовно законодавчих змін тощо. Співбесіда з кандидатами проводиться з урахуванням  особливостей   адміністративної посади, на яку кандидат бажає бути призначений, соціально-економічних особливостей регіону тощо.
 
         Після співбесіди відповідне питання виноситься на обговорення та голосування. Обговорення кандидатів та голосування здійснюється виключно членами Ради без участі учасників засідання та запрошених осіб.
 
Рекомендація для призначення на адміністративну посаду надається Радою кандидату, за якого проголосувала проста більшість членів Ради, які беруть участь у засіданні.
За наявності декількох кандидатів на зайняття адміністративної вакантної посади Рада вивчає і розглядає матеріали стосовно всіх прокурорів, які на час засідання виявили одночасне бажання зайняти вакантну адміністративну посаду, та проводить окреме голосування простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, за кожного з них окремо.
У разі набрання однакової кількості голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні, який голосує останнім, є вирішальним.
За результатами голосування Рада приймає рішення щодо внесення рекомендації про призначення на вакантну посаду стосовно того прокурора, який отримав більшість голосів.
У разі ненабрання жодним прокурором простої більшості голосів Рада приймає рішення про ненадання рекомендації кандидатам.
 
         Прийняте рішення набирає чинності з часу його прийняття та підписується головуючим, оприлюднюються на офіційному веб-порталі Генеральної прокуратури України, а також направляється Генеральному прокурору та зацікавленим особам.
         Так, у період з 27.04.2017 по 31.12.2017 Радою прокурорів прийнято 26 рішень про внесення рекомендацій про призначення прокурорів на адміністративні посади
         З них:
         19 рішень – рекомендацій про призначення на адміністративні посади керівників місцевих прокуратур;
         6 рішень – про надання рекомендацій на призначення на адміністративні посади в прокуратурах регіонального рівня.
         Відмовлено у наданні рекомендації на призначення на адміністративні посади 12 прокурорам, які виявили таке бажання.
         Безпосередньо до Ради прокурорів надійшли звернення від 5 прокурорів, які виявляли бажання на зайняття вакантних адміністративних посад.
         Упродовж поточного року Радою прокурорів України прийнято  28 рішень – про внесення рекомендацій на про призначення прокурорів на адміністративні посади
         З них:
         17 рішень – призначення на адміністративні посади керівників місцевих прокуратур;
         11 рішень – про призначення на адміністративні посади в прокуратурах регіонального рівня.
         Відмовлено у наданні рекомендації на призначення на адміністративні посади 14 прокурорам.
         Разом з тим, надходили заяви особисто від 15 прокурорів, які виявляли бажання на зайняття вакантних адміністративних посад. За результатами розгляду матеріалів, одного із цих прокурорів Радою рекомендовано його призначення на адміністративну посаду керівника місцевої прокуратури.
 
          
 
Рада прокурорів України

кількість переглядів: 813